Proiektuak

Pagina nueva 1

Esperientziak, programak eta proiektuak

Experiencias, programas y proyectos

Esperientziak, programa edota berrikuntzak ikastetxean 
Experiencias, programas y/o proyectos que se desarrollan en el centro:
NOLEGA / IKE
Oharrak   Observaciones
Euskararen adierazpena, ahozkotasunaren bidez zein hizkuntza ez berbalarekin indartu nahiaz, programa honetan sartuta gaude, non antzerkigintza, bertsolaritza, kantagintza, irratia eta beste arlo batzuk lantzen diren.
Con la intención de profundizar en la expresión y comunicación verbal y no verbal de los alumnos y alumnas del centro, utilizamos este programa, que nos da la posibilidad de trabajar mediante el teatro, bertsos, canciones, radio…
 
Izenburua edo gaia   Título o tema
HIZKUNTZA PROIEKTUA / PROYECTO LINGÜISTICO
Oharrak   Observaciones
Hizkuntza batzordearekin proiektu hau bideratzen joango da. Arduraduna mintegietan ere parte hartuko du, hildo nagusiak markatu diezaioten, aurrera egin dezagun ikastetxeko ibilbidean / Se llevará a cabo a través de la comisión lingüística. La responsable acudirá a los seminarios para que nos marquen los cauces a llevar a cabo, para seguir adelante.
 
Izenburua edo gaia   Título o tema
HEZKIDETZA / COEDUCACION
Oharrak   Observaciones
Proiektu Honetan duela urte batzuk sartu ginen, non ikasleek genero indarkeria eta diskriminazioa baztertzeko gai izatearen helburua zen garrantzitsuena. Ikasleei akademiko zein lanerako ikuspegi ez sexista eskeiniz. Hau lortzeko eskolako komunitate osoaren partaidetza indartu egin behar dugu.
Ikastetxeko Hezkidetza eredua sortzeko erabiliko dugu proiektu hau, non genero rolak eta estereotipoak baztertuko ditugun, beti integral hezkuntza baten ildotik eta guztiek aukera berdinak izateko aukera izan dezaten.
Este es un proyecto en el que entramos hace unos años cuyo objetivo es implicar al alumnado en  cualquier tipo de discriminación o violencia de género, la cual  tiene que ser rechazada. Hemos de ofrecer una orientación académica o profesional no-sexista al alumnado,  para ello debemos impulsar la participación de toda la comunidad escolar.
Este proyecto se creó para asegurar un modelo coeducativo en la escuela, en el cual rechazaremos los estereotipos y roles de género, siempre basándonos en una educación integral, donde todos y todas tienen las mismas posibilidades.
Izenburua edo gaia   Título o tema
BARATZA / EL HUERTO
Oharrak   Observaciones
Ikastetxe gertu, gaur egun ezin dugu eskuragarri eduki ortu edo baratza mundua, horregaitik ideia aproposa iruditu zitzaigun hiri-baratzea sortzea gure ikastetxean. Ikasleei gustatzen zaion ekintza denez, aldaketa klimatikoa eta mundua zaindu behar dugularen jabetzea litzateke helburu nagusiena. Baita, modu honetan landareen garapena eta baserri ingurura hurbilduko lirateke.
Proiektu hau momentuz, 5.mailako ikasleekin eta gela egonkorreko ikasleekin garatuko da.
Hoy en día en el entorno más cercano al centro no tenemos acceso a las huertas, y nos gustó la idea de crear un huerto urbano, es una iniciativa que al alumnado gusta y de la que creemos se les puede hacer más conscientes del problema climático y de la importancia de cuidar nuestro mundo. De esta manera trabajaremos el desarrollo de las plantas y el objetivo de recuperar o por lo menos acercar  al alumnado a un entorno rural. Este proyecto se ejecutará únicamente en 5º curso y con el alumnado del aula estable.
Izenburua edo gaia   Título o tema
JASANGARRITASUNA / SOSTENIBILIDAD
Oharrak   Observaciones
Arlo hau modu ezberdinetan landuko dugu:/ Este aspecto se trabajará de diferentes formas:
-          Argiak. Udalaren laguntzaz, pasabideetan, sensoreak jarrita ditugu, piztuta egun osoan ez daitezen egon. Bestalde, argi interruptorretan pegatinak daude abisatuz amatatu behar direla./ Luces: con ayuda del Ayto, se han colocado sensores en los pasillos. A su vez, en los interruptores se han colocado pegatinas recordando que se apaguen.
Birziklaketa: /reciclado:
-          Jostailu solidarioa: IGEren eskutik egiten da Olentzero garaia heldu aurretik. Alde batetik familia batzuen laguntzarako eta bestetik berrerabilpena bultzatzeko./ Juguetes solidarios: se lleva a cabo desde el AMPA, antes de llegar el Olentzero. En ocasiones en beneficio de algunas familias y en otras es la manera de impulsar la reutilización.
-          Papera, geletan ontzi berezietan sartzen dugu ondoren behar deneko kontainerrera eramateko. / Papel, en las aulas se utilizan papeleras adecuadas para ello, y a posteriori se llevan a los contenedores adecuados.
-          Tailer batzuetan erabiltzen den materiala, berrerabilitakoa izaten da./ El material que se utiliza en algunos talleres es material reciclado.
-          Sukaldean material ezberdinen banaketa egiten da./ En la cocina se hace separación de distintos materiales.
-          Inprimagailu edo fotokopiagailuen tonerra/kartutxoak birziklaketara eramaten dira./ Los cartucho y toners de las impresoras y fotocopiadora se llevan a reciclar.
-          Fotokopiak alde bietatik egiten saiatzen gara  edota textua txikituz, gastua murrizteko./  Las fotocopias se procuran hacer por los dos lados o reduciendo los textos para recortar gastos.
-          Digitalizazioaren ondorioz paper gutxiago erabiltzen joango gara./  A causa de la digitalización iremos reduciendo el gasto en papel.
-          Ikastetxeko ama batek bideratuta, tapoien bilketa ere egiten da./ Se hace recogida de tapones, a cargo de una madre del centro
-          Beroaren galerarik ez egoteko pasabideetako ateak kontrolatu egingo ditugu ere. / Para no perder el calor procuraremos controlar el cierre de puertas del pasillo.
Izenburua edo gaia   Título o tema
BIDELAGUNA
Oharrak   Observaciones
Gelan zailtasunak dituzten ikasleentzat, aurten eskolaz kanpoko ordutegian, hiru talde sortu dira 3.zikloko ikasleentzat (5. eta 6. mailakoentzat). Eguerdietan, asteko lau egunetan zehar, ZIBA elkarteko pertsonalarekin beharrezkoak dituzten arloak indartuko dituzte. Erlajaxio eremu batetik eta talde ikasle kopurua murriztua izanik, beraien eskola emaitzak hobetzeko aukera izango dute.
Este año para el alumnado con  necesidades en el aula se han creado tres grupos de trabajo fuera del horario escolar dirigido al alumnado del 3er. Ciclo (5º y 6ª de Educación Primaria). Al mediodía, cuatro días por semana, reforzarán con personal de la asociación ZIBA los aspectos que necesiten trabajar. Desde un ámbito más relajado y con un número limitado de alumnos/as por grupo, tendrán la posibilidad de mejorar en sus resultados académicos.
Izenburua edo gaia   Título o tema
IKT HELDUTASUN MAILAren plana  / Plan de NIVEL DE MADUREZ TIC
Oharrak   Observaciones
Urteekin lortu dugu Lehen Hezkuntzako gela guztietan eta Haur Hezkuntzako 4 eta 5 uretkoen geletan ADEak izatea. Hori dela eta, ziurtatzen da tresna hori daukaen geletan erabilera gero eta handiagoa izango dela. Irakasleak software librea eta metodologia berriak erabiltzeko prestatu eta multimedia-edukiak egiten diren heinean. (google apps, blog-ak,…)
Programa honek hezkuntzan Informazioaren eta Komunikazioaren teknologia berriak sustatzen ditu.
IKT heldutasunean oinarrizko maila lortuta daukagu, eta honekin aurrerapausuak ematen ari gara digitalizazioaren munduan. Aurreko ikasturtetik lan egiten ari gara ertaineko maila lortzeko helmugarekin eta laster lotuko dugulakoan gaude.
Proiektu honekin lortu nahi ditugun Helburu orokorrak:
• Ohiko ikasgelak ikasgela digitalak bilakatzea.
• Irakasleak IKT-dun gaitasunetan trebatzen jarraitzea.
• Ikasgeletako metodologia aldaketari  laguntzea.
• Eten digitala murriztea.
• Heziketa kalitatea hobetzea.
Con los años hemos conseguido que todas las aulas de Educación Primaria y las de 4 y 5 años de Educación Infantil estén  provistas de PDI. Por ell, en las aulas que disponen de dicha herramienta se incorporará al trabajo del aula todo lo posible la utilización de dicho recurso. El profesorado podrá utilizar los softwares libres tanto como los contenidos existentes en multimedia que cada vez son más. (google apps, blogs,…).
Ya hemos alcanzado el nivel básico en madurez de las TICs, y con él,  poco a poco el centro va adentrándose a la era de la digitalización. Desde el curso pasado estamos trabajando para alcanzar el nivel medio que esperamos conseguir pronto.
Con este Proyecto los objetivos generales que nos proponemos son:
• Convertir las aulas tradicionales en aulas digitales
• Capacitar al profesorado en competencias con TICs (google apps,…)
• Apoyar el cambio metodológico en las aulas
• Reducir la brecha digital
• Mejorar la calidad de la enseñanza
Izenburua edo gaia   Título o tema
ELKARBIZITZA – AMEKADI (BITARTEKARITZA) BIZIKASI
Oharrak   Observaciones
Ikastetxean garrantzi handia ematen diogun puntuetariko bat, elkarbizitza da. Hori dela eta, ikastetxean lan egiten ari gara, ikasleak beraien artean, sortzen diren arazoen aurrean,  bitartekaritza lana egiten ikas dezaten. AMEKADI Elkarteak ikasle taldeak sortzen ditu, zeinei irakasten die osasuntsu den elkarbizitza bat bideratzeko tresnak.
Proiektu honetan Hezkuntza komunitate osoa inplikatuta dago, ikasleekin lan egin aparte, irakaslegoarekin eta jantokiko begiraleekin ere, arlo bereko formakuntza jaso egingo bait du. Eta ezin dugu ahaztu, OOGko elkarbizitza batzordeak egiten duen lana, aritu egiten bait dira, ikastetxeko behar izaneko kasuetarako protokoloen zein arautegien sorreran.
Aurten programa hau zabaltzeko nahian 5.mailako ikasleei eskatuko diegu 4.mailako ikasleei gatazkak nola konpontzen diren azaltzea.  
Uno de los puntos al que damos mayor importancia en el centro es al tener una convivencia positiva. Estamos trabajando para que el alumnado sea capaz de mediar entre sí, todos los problemas que puedan surgir. Junto a la asociación AMEKADI, hemos creado un grupo de alumnado mediador a los que, se les enseña herramientas con las que conseguir una convivencia sana.
En este proyecto está implicada toda la comunidad educativa, puesto que además de trabajar con el alumnado, el profesorado y monitorado del comedor del centro, recibirá formación en el mismo ámbito. Sin olvidarnos de la Comisión de Convivencia del OMR, en la que toman parte familias del centro, que trabaja comprometida y arduamente en la creación de protocolos de intervención y normativa para casos necesarios.
Este año queremos ampliar el programa de mediación y vamos a pedir al alumnado mediador de 5º y 6ª que explique a los niños y niñas de 4º cómo resolver los conflictos.
Izenburua edo gaia   Título o tema
HAUR  HEZKUNTZAKO  LIBURUTEGIA
Oharrak   Observaciones
Ikasturte honetan Haur Hezkuntza Liburutegi proiektua hasiko da. Proiektu honek irakurzaletasuna eta hizkuntza garatzea du helburu. Horretarako 4 eta 5 urteko ikasleak  liburutegira astean behin joango dira. Baliabide hau eraginkorragoa izateko taldeak banatuko dira eta txandaka errekurtso hau erabiliko dute.
Durante este curso comenzará el Proyecto de la Biblioteca de Educación Infantil. El objetivo de este proyecto es fomentar la afición a la lectura y el desarrollo del lenguaje. Para ello el alumnado de 4 y 5 años irá a la biblioteca una vez a la semana. Para que este recurso sea más eficaz los grupos se dividirán en dos y se utilizará la biblioteca de manera alternativa.  
 

iruzkinik ez:

Argitaratu iruzkina

Hemen zure iruzkina